Bưu điện huyện Ngọc Lặc đặt thùng quỹ nhân đạo tại điểm giao dịch trung tâm

°