HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 8

°