Đồng chí Chủ tịch UBND Ngọc Lặc làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Dịch vụ và chăn nuôi NewHope Thanh Hóa

°