Bước đầu đưa dự án trồng vải thiều không hạt vào sản xuất

°