Công ty TNHH MTV sông Chu nhi nhánh thủy lợi Ngọc Lặc chủ động cung cấp nước tưới cho vụ thu mùa năm 2019

°