Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
3090 người đang online


PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐẦU THANH TÙNG KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC LẶC

°