Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc


TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG KT XH CỦA 53 DTTS NĂM 2019

°