Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Dũng đi kiểm tra tiến độ xây dựng các chợ đảm bảo VSATTP

°