Các khối đoàn thể

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

STT

TÊN ĐƠN VỊ

STT

TÊN ĐƠN VỊ

1

 Ủy ban MTTQ

4

 Huyện đoàn

2

 Hội Nông dân

5

 Liên đoàn lao động

3

 Hội liên hiệp Phụ nữ

6

 Hội Cựu chiến binh