Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
361 người đã bình chọn
1274 người đang online

Hội Cựu chiến binh

100%

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Trương Văn Hùng

Chủ tịch

0982.570.297

 

     

 

   

 

Quy đinh chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội huyện:

1. Ban chấp hành có nhiệm vụ:

a.   Xây dựng chương trình công tác toàn khóa

b.  Tổ chức hướng dẫn triển khai phổ biến nhiệm vụ, nội dung sinh họat, họat động của Hội đến các cơ sở hội cấp dưới trực tiếp thuộc quyền.

c.  Tổ chức kiểm tra đôn đốc, sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm theo quy định của điều lệ Hội và hội cấp trên.

d.  Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy Đảng, nghị quyết của hội các cấp, điều lệ hội CCB Việt Nam đối với các cơ sở hội trong toàn huyện.

2. Những vấn đề cần phải đưa ra BCH thảo luận – quyết định:

a. Nhiệm vụ, chương trình kế họach, chỉ tiêu xây dựng và họat động của Hội 6 tháng, 1 năm và toàn khóa theo quy định của điều lệ Hội và hướng dẫn của TW Hội.

b. Những vấn đề quan trọng về xây dựng hội, công tác tổ chức, cán bộ, khen thưởng, kỷ luật đối với ủy viên BCH và Hội cơ sở trực thuộc.

Bình xét và công nhận hội cơ sở trong sạch vững mạnh hàng năm và các vấn đề quan trọng khác.

c. Ban chấp hành thảo luận và bầu cử Ban thường vụ, chủ tịch các phó chủ tịch, ủy viên kiểm tra, bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành và các thành viên trên khi có thay đổi về nhân sự.

d. Nghe báo cáo tình hình họat động của Ban thường vụ, ban kiểm tra, tình hình họat động của Huyện hội.

e. Hội nghị Ban chấp hành Huyện hội 3 tháng họp 1 lần. Khi có trên ½ ủy viên Ban chấp hành yêu cầu, hoặc có công việc đột xuất cần xin ý kiến BCH thì tiến hành triệu tập họp bất thường.

3.  Ban thường vụ:

Thay mặt Ban chấp hành lãnh đạo chỉ đạo mọi công tác và họat động của Hội giữa hai kỳ đại hội.

- Cụ thể hóa và có kế họach biện pháp, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành huyện hội, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh hội, TW Hội và nghị quyết Huyện ủy, Tỉnh ủy.

- Tổ chức kiểm tra đôn đốc thực hiện sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm các nhiệm vụ công tác của Hội Cựu chiến binh Huyện Ngọc Lặc.

- Giữ mối quan hệ công tác với Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT và các cơ quan ban ngành đòan thể, các tổ chức XH trong huyện và cấp trên.

- Định kỳ báo cáo  xin ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy và tỉnh hội về công tác hội.

- Tham gia đóng góp ý kiến với UBND huyện về các chủ trương chính sách có liên quan tới Cựu chiến binh phối hợp họat động chặt chẽ với Mặt trận TQ và các đòan thể huyện.

-  Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của UBND huyện để đẩy mạnh các phong trào họat động của Hội. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền đến từng cơ sở hội.

-Chuẩn bị các nội dung công tác tổ chức các cuộc họp Ban chấp hành theo định kỳ, báo cáo định kỳ và bất thường về tỉnh hội.

- Triển khai, giải quyết các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu, của  huyện ủy,  hội CCB tỉnh Thanh Hóa và tình hình thực tế xảy ra có liên quan đến công tác Hội đồng thời báo cáo với  BCH ở phiên họp gần nhất.

- Ban thường vụ họp mỗi tháng 1 lần. Khi cần có thể họp bất thường.

4.  Thường trực hội huyện:

Được tập thể thường vụ và Ban chấp hành huyện hội giao cho để thay mặt Ban thường vụ giải quyết công việc hàng ngày có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chuẩn bị chương trình làm việc của Ban thường vụ, BCH huyện hội

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

- Được Ban thường vụ ủy quyền  giải quyết một số công việc sau:

+ Ban hành các văn bản của thường vụ (trừ NQ) để hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, thông báo của Ban chấp hành, của tỉnh hội, TW hội, của cấp ủy Đảng, chính quyền.

+ Quyết định xử lý những vấn đề nảy sinh hàng ngày trên cơ sở chủ trương chung của Ban chấp hành, Ban thường vụ của cấp ủy Đảng và chính quyền.

+ Quản lý điều hành các nguồn vốn do trên phân bổ  và quản lý tài chính của Huyện hội (hội phí, kinh phí).

+ Chấp hành chế độ báo cáo, thông báo theo quy định của Tỉnh hội, TW hội, của Huyện ủy và UBND huyện.

+Thường trực tại công sở theo quy định của nhà nước.

 

°