Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Đăng ngày 24 - 08 - 2021
100%

Ngày 7/1/2016, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Kết luận số 120 - KL/TW "Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở". Thực hiện Kết luận 120 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai Kết luận số 120-KL/TW và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Qua 5 năm triển khai Kết luận 120, việc thực hiện QCDC ở cơ sở có nhiều tiến bộ, ngày đi vào chiều sâu. Dân chủ ngày càng được mở rộng; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân ; các tổ chức trong hệ thống chính trị đã đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả thể hiện rõ nhất là 5 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển nhanh, vững chắc, nhiều bước đột phá quan trọng trên các lĩnh vực. 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 14,3%. Năm 2020, giá trị sản xuất ước đạt 8.720 tỷ đồng, gấp 1,95 lần năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,1 triệu đồng/người/năm, gấp 1,8 lần năm 2015 và đứng thứ 2 trong 11 huyện miền núi. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được tăng cường; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động sâu rộng và phát huy tác dụng; trên 80 % khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự...

 Để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận 120-KL/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, nhất là loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp, các ngành; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Pháp lệnh, các Nghị định của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; chỉ đạo nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" về thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở. Thực hiện tốt dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2025 theo đúng kế hoạch, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, về công tác dân vận ở cơ sở trong tình hình mới. Ban hành cơ chế, chính sách phải hướng về cơ sở, sát thực tiễn, gần dân, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đem lại lợi ích vật chất và tinh thần cho nhân dân góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để nhân dân biết, nhân dân bàn, nhân dân làm, nhân dân kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công đân; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện QCDC ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở, phát huy được tiềm năng, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Ngọc Lặc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19(21/09/2021 9:08 SA)

Hội nghị trực tuyến BCH Đảng bộ huyện khoá 24, Kỳ họp lần thứ 11(20/09/2021 9:32 SA)

Hội nghị trực tuyến UBND huyện kỳ tháng 9(16/09/2021 9:00 SA)

Ký kết Chương trình phối hợp công tác theo Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư...(16/09/2021 8:43 SA)

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc về công tác cán bộ tại xã Phùng Giáo và...(15/09/2021 8:28 SA)

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc về công tác cán bộ tại xã Thúy Sơn và...(09/09/2021 10:27 SA)

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ(09/09/2021 8:43 SA)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kỳ họp tháng 8/2021(30/08/2021 4:50 CH)

°