Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngọc Lặc góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng văn hóa, kịp thời tham mưu cấp ủy trong định hướng dư luận

Đăng ngày 24 - 11 - 2022
100%

Xác định rõ công tác tư tưởng có vai trò “đi trước mở đường”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, đẩy mạnh công tác nắm bắt dư luận xã hội, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành 130 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo.

Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí, thông tin nội bộ, dư luận xã hội đảm bảo khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm: Tham mưu tổ chức 04 hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện, 02 hội nghị trực tuyến về học tập, nghiên cứu, quán triệtvà triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, với tại 23 điểm cầu. Đặc biệt trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” năm 2022, theo đó 100% các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tự giám sát. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại, kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban, Cơ quan của Đảng năm 2022; tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên. Đặc biệt trong năm 2022 Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện, tổ chức treo khẩu hiệu “Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả” tại phòng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Tham mưu hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; công tác giáo dục lý luận chính trị; công tác khoa giáo; công tác văn hóa, văn nghệ; công tác nắm bắt dư luận xã hội, quyết định việc kiện toàn tổ cộng tác viên dư luận xã hội; biên tập và xuất bản 12 số Bản tin Thông báo nội bộ hàng tháng, phục vụ kịp thời sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị tại địa phương, đơn vị. Chỉ đạo Trung tâm Chính trị xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng theo hướng dẫn của cấp trên. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tham gia học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện cùng phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đoàn viên, hội viên. Phối hợp với Phòng Nội vụ UBND huyện mở 01 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 152 cho Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn. Cùng với các Ban xây dựng Đảng tham mưu cho cấp ủy huyện về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiều loại hình lớp học vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa quản lý học viên và tổ chức bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC không tập trung cho 80 cán bộ, đảng viên công chức, viên chức huyện Ngọc Lặc, khóa học 2021 – 2022; thực hiện kế hoạch giáo dục lý luận chính trị đạt kết quả năm 2022, mở được 02 lớp đảng viên mới cho 126 học viên tham gia; mở 04 lớp nhận thức về Đảng cho 273 quần chúng tham gia và mở 06 lớp chuyên đề cho 399 học viên tham gia học tập.

Làm tốt công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng. Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo và các trường học trên địa bàn huyện giáo dục và học tập lịch sử Đảng, lịch sử địa phương trong chương trình học tập theo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, gắn với tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của huyện. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục có những đổi mới bám sát đời sống chính trị của huyện; nội dung thông tin chuyên đề được thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng, bằng hình thức trực tuyến kết nối từ trung ương đến cơ sở đảm bảo chất lượng, nội dung thông tin, chất lượng chuyên đề đảm bảo tính thời sự và có tính định hướng cao. Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở có nhiều tin bài phản ánh sinh động về các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Bằng nhiều phương thức, qua nhiều kênh khác nhau, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội. Chủ động tổ chức bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy những vấn đề mới phát sinh, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Tổ chức nắm bắt qua nhiều kênh thông tin như: Qua hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội, qua phản ánh của các ban, ngành, địa phương... Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận Nhân dân quan tâm được Ban Tuyên giáo nắm bắt, định hướng thông tin, tuyên truyền kịp thời và tham mưu xác minh, giải quyết, trả lời dư luận.

Đối với Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan thường trực của BCĐ 35 đã tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực đến Cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đến các cơ quan chức năng, các đơn vị thành viên BCĐ 35 huyện; Ban Chỉ đạo 35 đã chỉ đạo Công an huyện Ngọc Lặc xử lý 08 trường hợp đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận quần chúng Nhân dân. Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các Quản trị viên, Biên tập viên các hội nhóm đã bóc gỡ 16 bài viết trên trang của các hội, nhóm có nội dung mê tín dị đoan, ảnh hưởng gây mất ANTT.

Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, công tác tuyên giáo xác định thường xuyên đổi mới, lấy tuyên truyền định hướng là vũ khí sắc bén trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tham mưu, xử lý các vấn đề về tư tưởng phức tạp phát sinh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung tay xây dựng Đảng, xây dựng quê hương Ngọc Lặc đổi mới, giàu đẹp, văn minh.

<

Tin mới nhất

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhiều nội...(05/12/2022 8:43 SA)

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2022(29/11/2022 10:22 SA)

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngọc Lặc góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng văn hóa, kịp thời tham mưu...(24/11/2022 9:44 SA)

Đại tướng Lương Cường và các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại huyện Ngọc Lặc(23/11/2022 9:23 SA)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ngọc Lặc trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII,...(22/11/2022 11:22 SA)

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2022(22/11/2022 10:47 SA)

Huyện Ngọc Lặc có hơn 678 đại biểu tham gia học tập Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển...(16/11/2022 3:26 CH)

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá IV năm 2022 tổng kết(16/11/2022 9:20 SA)

°