Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Độc đáo lễ hội rước nước tại hang Bàn Bù, huyện Ngọc Lặc, nơi hội văn hóa tín ngưỡng tâm linh

°