Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Ngọc Sơn và Kiên Thọ về Chương trình xây dựng Nông thôn mới

°