Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Ban chỉ đạo tổng điều tra Dan số và Nhà ở huyện năm 2019 đi kiểm tra tiến độ thực hiện tại Phùng giáo

°