Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN CÔNG HỎA TUYẾN

°