Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Phúc Thịnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và xã đạt chuẩn NTM

°