Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện thăm, kiểm tra rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo tại Nguyệt Ấn

°