Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐỒNG CHÍ PCT UBND HUYỆN PHẠM TIẾN DŨNG LÀM VIỆC VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TẠI XÃ LỘC THỊNH

°