Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Lễ công bố thôn Kiên Minh xã Kiên Thọ đạt chuẩn NTM và ngày hội ĐĐK toàn dân

°