Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại làng Vìn Cọn, Cao Ngọc

°