Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự ngày hội ĐĐK toàn dân tộc tại làng Rềnh xã Đồng Thịnh

°