Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc trao quyết định và chi trả chế độ trợ cấp theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg

°