Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

HUYỆN NGỌC LẶC: XỬ LÝ NGHIÊM NHỮNG ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN KHÔNG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH COVID-19

°