Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY CHO Ý KIẾN VỀ THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN CẢI THIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ NGỌC LẶC

°