Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

°