Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN DỰ NGÀY HỘI ĐĐK CÁC DÂN TỘC TẠI THÔN TRUNG THÀNH, XÃ NGỌC TRUNG

°