Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐÀO NGỌC DUNG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN NGỌC LẶC

°