Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Tập huấn hướng dẫn, khai thác sử dụng phòng họp trực tuyến và phòng họp không giấy tờ

°