Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Thôn Tân Mỹ, xã Ngọc Trung công bố Quyết định thôn đạt chuẩn NTM năm 2020

°