Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

°