Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
353 người đã bình chọn
596 người đang online

Hướng dẫn cách thức phỏng vấn và nội dung ôn tập kiến thức phỏng vấn xét tuyển vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2023.

Đăng ngày 17 - 08 - 2023
100%

Thực hiện Phương án số 10/PA-UBND ngày 08/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2023. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc hướng dẫn cách thức phỏng vấn và nội dung ôn tập kiến thức phỏng vấn xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đối với giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học dạy văn hóa và giáo viên Tiểu học dạy Tiếng Anh, giáo viên Tiểu học dạy Tin học cụ thể như sau:

1. Cách thức thực hiện bài phỏng vấn

- Sau khi được gọi vào phòng phỏng vấn, người dự tuyển sẽ tự bốc đề phỏng vấn của mình. Mỗi đề phỏng vấn có mã đề riêng không trùng lặp nội dung câu hỏi, được bỏ vào phong bì, dán kín. Mỗi người dự tuyển sẽ được phát 01 tờ giấy nháp do Hội đồng tuyển dụng phát hành. Thí sinh được phép chuẩn bị để trả lời phỏng vấn trong khoảng thời gian không quá 30 phút. Kết quả phỏng vấn sẽ được giám khảo chấm trực tiếp và ghi phiếu chấm điểm tại phòng phỏng vấn. Kết thúc nội dung phỏng vấn của mỗi người dự tuyển sẽ được lập thành biên bản, có chữ ký của các thành viên Ban kiểm tra, sát hạch tham gia phỏng vấn và chữ ký của người được phỏng vấn.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

- Về cấu trúc đề phỏng vấn: Đề kiểm tra, sát hạch gồm 03 câu hỏi:

Câu 1 (30 điểm): Kiến thức chung (gồm câu hỏi về các Luật, Nghị định liên quan đến viên chức, ngành làm việc).

Câu 2 (30 điểm). Gồm kiến thức về chuyên ngành liên quan đến vị trí việc làm đang ứng tuyển.

Câu 3 (40 điểm). Gồm kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, xử lý các tình huống sư phạm liên quan đến vị trí việc làm.

2. Các nội dung, tài liệu liên quan đến nội dung phỏng vấn

2.1. Phần kiến thức chung: (Nội dung ôn tập cho tất cả các vị trí ứng tuyển)

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;

- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

2.2. Phần kiến thức về chuyên ngành liên quan vị trí việc làm

a) Kiến thức về ngành giáo dục Mầm Non (áp dụng cho người dự tuyển giáo viên Mầm non)

- Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

- Điều lệ trường Mầm non được ban hành tại Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ làm việc đối với giáo viên Mầm non;

- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm Non.

b) Kiến thức về ngành giáo dục Tiểu học (áp dụng cho cả người dự tuyển giáo viên tiểu học dạy văn hóa, giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh và giáo viên tiểu học dạy Tin học)

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

- Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo; Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo;

- Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

- Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;

- Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập, Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bồ Giáo dục & Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

2.3. Phần kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, tình huống sư phạm

a) Đối với vị trí tuyển giáo viên dạy mầm non

- Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy của giáo viên Mầm non; phát triển năng lực cho trẻ mầm non (có nâng cao).

 - Kiến thức về xử lý các tình huống sư phạm liên quan giữa giáo viên và học sinh, văn hóa ứng xử của giáo viên và phụ huynh.

b) Đối với vị trí tuyển giáo viên dạy văn hóa tiểu học

- Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy của giáo viên Tiểu học; phát triển năng lực cho học sinh Tiểu học (có nâng cao).

 - Kiến thức về xử lý các tình huống sư phạm liên quan giữa giáo viên và học sinh, văn hóa ứng xử của giáo viên và phụ huynh.

c) Đối với vị trí tuyển giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học

- Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy của giáo viên dạy Tiếng Anh Tiểu học; phát triển năng lực Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học, nội dung ôn tập tập trung các chủ đề: Hobbies; Sports/ Games; Travel and transport; Education and learning; Weather/ Environment; Health and fitness; Entertainment; Holidays; Clothes/ Fashion; Nationalities; Food/ Drink/; studying and teaching English; Personal Identification; English Language; Career and Jobs; Media; Traffic and Transportation.

- Kiến thức về xử lý các tình huống sư phạm liên quan giữa giáo viên và học sinh, văn hóa ứng xử của giáo viên và phụ huynh.

d) Đối với vị trí tuyển giáo viên dạy Tin học tiểu học

- Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy của giáo viên Tiểu học; phát triển năng lực cho học sinh Tiểu học:

- Khối kiến thức chuyên nghành: Lập trình trực quan và thuật toán; Tin học ứng dụng; Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số hóa; Mạng máy tính và Internet; Thiết bị tin học; Tin học đại cương; Trải nghiệm sáng tạo với lập trình và các phần mềm ứng dụng…(Tham chiếu đến nội dung chương trình môn Tin học ở Tiểu học).

- Nghiệp vụ giảng dạy: Các phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất và năng lực môn Tin học cấp Tiểu học; các phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh Tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục; xây dựng kế hoạch bài dạy…

- Kiến thức về xử lý các tình huống sư phạm liên quan giữa giáo viên và học sinh, văn hóa ứng xử của giáo viên và phụ huynh.

Tải hướng dẫn chi tiết tại đây: Công văn số 2064 về hướng dẫn ôn tập và cách thức phỏng vấn.pdf

<

Tin mới nhất

Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể...(13/10/2023 11:52 SA)

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức Ban quản lý...(28/09/2023 8:04 SA)

Thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm...(21/09/2023 3:30 CH)

Hướng dẫn cách thức thực hiện bài phỏng vấn, danh mục tài liệu ôn tập để phỏng vấn xét tuyển vòng...(13/09/2023 5:01 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển (vòng 1) kỳ tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng...(08/09/2023 11:21 SA)

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo...(29/08/2023 5:17 CH)

Hướng dẫn cách thức phỏng vấn và nội dung ôn tập kiến thức phỏng vấn xét tuyển vòng 2 trong kỳ...(17/08/2023 7:33 SA)

Thông báo Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng...(15/08/2023 3:28 CH)

°