Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

/portal/Pages/Thong-bao.aspx
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/

Phát triển đảng viên mới ở huyện Ngọc Lặc (30/03/2020)

Huyện Ngọc Lặc cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, tuy khó khăn về nguồn phát triển đảng viên, nhưng với nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng đối với nhiệm vụ này, huyện đã đề ra các...

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở huyện Ngọc Lặc (30/03/2020)

Nhằm phát huy tiềm năng đất đai và nâng cao giá trị, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, trong thời gian qua, huyện Ngọc Lặc đã triển khai, thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông...

°