Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

/portal/Pages/Covid-19.aspx
/portal/Pages/Thong-bao.aspx
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://ngoclac.thanhhoa.gov.vn/

Nông dân xã Quang Trung tập trung thu hoạch lúa Hè Thu (21/09/2021)

Để đáp ứng tiến độ và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, UBND xã Quang Trung (huyện Ngọc Lặc) đã điều tiết 2 máy gặt giúp bà con, tất cả các lực lượng phục vụ cho 2 máy gặt này đều đã được...

°