Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

/portal/Pages/Covid-19.aspx
/portal/Pages/Thong-bao.aspx
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://ngoclac.thanhhoa.gov.vn/

Điện lực Ngọc Lặc: Khắc phục mọi khó khăn, góp phần đảm bảo cung cấp điện an... (11/06/2021)

Những năm qua, Điện lực Ngọc Lặc (Thanh Hoá) luôn thực hiện tốt việc quản lý kỹ thuật vận hành, an toàn vệ sinh lao động. Từ đó, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn, Hiện nay Điện...

°