Hội nghị thẩm định xã Đồng Thịnh đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018

°