Lễ phát động phong trào Hội Nông dân chung tay xây dựng Nông thôn mới

°