Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

°