Khai giảng lớp Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 1 năm 2019

°