Huyện Ngọc Lặc đón nhận lao động huân chương lao động hạng Nhất

°