Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội liên hiệp Phụ nữ

100%

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

 Bùi Thị Hương

 Chủ tịch

01683.835.530

2

 Nguyễn Thị Thanh

 Phó Chủ tịch Hội

 

3

 Lưu Thị Sen

 Phó Chủ tịch Hội

0934.608.963

4

 Phạm Thị Bình

 Thường vụ

0982.563.281

5

 Quách Thị Hoàng

 Thường vụ

0977.648.505

   Chức năng nhiệm vụ:

              Hội liên hiệp phụ nữ huyện Ngọc Lặc là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ huyện, phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội có chức năng nhiệm vụ như sau:

       Chức năng:

        - Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

              - Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

        Nhiệm vụ:

              - Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng các mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

        - Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

       - Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyề, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em.

        - Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

        - Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

 

°